Radni paketi


RADNI PAKET 1 - OCJENJIVANJE MEHANIZAMA TRENUTNE INTERNACIONALIZACIJE I PRIZNAVANJA


Opširniji cilj ovog WP1 je procjena trenutnog stanja i identifikacija oblasti za promjene, kao i poboljšanje mehanizama za internacionalizaciju i priznavanje. Implementacija ovog WP1 je od suštinskog značaja za identifikaciju trenutne pozicije u svim partnerskim institucijama, što znači da je ovaj WP1 uvod za sve druge radne pakete (WPs). Ovaj WP će obezbijediti analizu stanja internacionalizacije i stanja mehanizama koji je sličan kvalifikaciji na nacionalnom nivou kroz učešće svih značajnih / relevantnih korisnika (svih javnih univerziteta, agencije za akreditaciju, ministarstava i Centra za informisanje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju). Shodno tome, razmjena iskustva i predstavljanje kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja, kroz razvijen oblik za samoocjenjivanja, pripremiće se detaljna analiza na osnovu osnovnih parametara internacionalizacije i modela priznavanja od EHEA. Nakon toga, EU eksperti iz partnerskih institucija će razviti SWOT analizu za javne univerzitete u BiH, ministarstva, Agenciju za akreditaciju i Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju.

Ovaj WP će omogućiti identifikaciju različitih oblasti za reforme i poboljšanje.

Tip: Priprema

Vodeća organizacija:

Higher Education Accreditation Agency of Republika Srpska (RS HEAA)

Početak: 16-11-2015

Završetak: 31-03-2016

RADNI PAKET 2 – RAZVOJ STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE I MODEL PRIZNAVANJA


Ovaj WP ima za cilj razviti model priznavanja za institucije visokog obrazovanja u BiH za primjenu legitimnog priznavanja u skladu sa principima Lisabonske konvencije o priznavanju, njegovih dopunskih dokumenata, najnovijeg priručnika EAR HEI i preporuke UNESCO-a o priznavanju studija i kvalifikacija u visokom obrazovanju. Cilj je izrada strategije za internacionalizaciju svih partnerskih univerziteta uzimajući u obzir nacionalnu situaciju, raznolikost i prioritete svih partnerskih univerziteta. Razvijat će se niz mjera / indikatora internacionalizacije koji se odnose na strategiju partnerskih univerziteta. Strategije i mjere za internacionalizaciju će biti u skladu sa Strategijom mobilnosti 2020 za EHEA. Strategija mobilnosti 2020 obavezuje sve institucije visokog obrazovanja u EHEA da kreiraju strategiju i mjere (indikatore) za internacionalizaciju. Nakon završetka svih ključnih dokumenata, izvršiće se komparativna analiza. Ovaj WP je jedan od najvažnijih radnih paketa.

Tip: Razvoj

Vodeća organizacija:

Centre for Information and Recognition of Qualification in Higher Education (CIP)

Početak: 01-04-2016

Završetak: 28-02-2017

RADNI PAKET 3 - IZRADA KAPACITETA


Cilj ovog WP je jačanje kapaciteta na svim univerzitetima u BiH putem nabavke opreme (IT i knjiga), kroz različite obuke za studente i univerzitetsko osoblje. Kompetetno osoblje i studenti u BiH i u partnerskim institucijama EU trebali bi na matičnim fakultetima obavljati interne radionice za edukaciju i praktične obuke internog osoblja i studenata (8 radionica) na svakom univerzitetu u BiH.

Kroz ovaj WP osoblje i studenti će steći vještine i kompletnije znanje o mehanizmima internacionalizacije i priznavanja, koje bi trebale biti osnova za poboljšanje procesa internacionalizacije u instituciji, kao i priznavanje kvalifikacija. Obrazovani ljudski resursi su ključni faktor za sprovođenje reformi. Zbog ograničenih finansijskih resursa, univerziteti u BiH će dobiti važnu informacionu infrastrukturu i knjige koje bi trebale podržati proces internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija. Sva nabavljena informaciona infrastruktura biće dostupna cjelokupnom osoblju i studentima, sa obezbjeđenim internetskim priključkom.

Tip: Razvoj

Vodeća organizacija:

University of Zenica (UNZE)

Početak: 01-02-2017

Završetak: 31-07-2017

RADNI PAKET 4 - PILOT AKTIVNOSTI INTERNACIONALIZACIJE


Ovaj WP ima za cilj da sprovede pilot aktivnosti internacionalizacije. Ovaj paket nastoji sprovesti sve što je do sada razvijeno edukujući osoblje koje se obučava u partnerskim institucijama EU, kao i kroz Kancelariju za međunarodnu saradnju i studentske kancelarije. Ovaj WP će doprinijeti većoj internacionalizaciji univerziteta u BiH kroz praktičnu implementaciju pilot aktivnosti odabranih iz strategije internacionalizacije. Tokom implementacije ove aktivnosti predstaviće se različiti indikatori i mjere internacionalizacije. Uzimajući u obzir potrebne dokumente i praktičnu obuku, ovaj WP ima za cilj povezivanje svih već realizovanih aktivnosti pod nadzorom partnerskih institucija EU. Nakon implementacije pilot aktivnosti na svim univerzitetima i kroz različite obuke, komparativna analiza će identifikovati potrebe, slabosti, mogućnosti i nedostatke ove procedure, ali prije svega, akcenat će biti stavljen na održivost ovih pilot aktivnosti, s obzirom da nakon završetaka projekta neće biti potrebni dodatni finansijski resursi.

Tip: Razvoj

Vodeća organizacija:

Buckinghamshire New University (Bucks)

Početak: 03-07-2017

Završetak: 29-12-2017

RADNI PAKET 5 - KRITERIJUM ZA OCJENJIVANJE INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U BIH


Ovaj WP se fokusira na institucionalnu dimenziju internacionalizacije. Ovaj WP bi trebao ponuditi osnovne kriterije koji bi trebali osigurati dovoljno internacionalizacije za studijske programe institucije/fakulteta. U Evropi nedostaje zajednički oblik procjene internacionalizacije na nivou institucija i studijskih programa. Postoje određeni pokušaji Evropskog konzorcijuma za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA) da razviju metodologiju za procjenu kvaliteta internacionalizacije.

Razvoj ovih kriterijuma u BiH bi obezbijedio minimalne uslove koje bi univerzitet trebao obezbijediti za instituciju i njen studijski program, koji može dokazati da poseduje određeni stepen internacionalizacije. S obzirom na to da je internacionalizacija prethodnih procesa akreditacije u BiH pokazala lošije rezultate od drugih kriterijuma procijenjenih u akreditaciji, razvoj predloženih kriterijuma za procjenu internacionalizacije treba da doprinese poboljšanju ovog segmenta na svim univerzitetima u BiH. S obzirom da je internacionalizacija, koju je agencija za akreditaciju identifikovala kao najslabiju tačku univerziteta u BiH (P13, P14), očekuje se od agencija da urade značajnu ulogu u razvoju ovih kriterijuma. Razvoj ovih kriterijuma će se oslanjati na preporuke ECA i preporuke agencija za akreditaciju (P13, P14) uz podršku i značajan doprinos partnera EU, kao i drugih partnera iz BiH. Opšti cilj je postaviti temelje za poboljšanje procesa internacionalizacije, koja je direktno vezana za priznavanje kvalifikacija.

Tip: Razvoj

Vodeća organizacija:

Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance B&H (HEA)

Početak: 03-01-2018

Završetak: 31-07-2018

RADNI PAKET 6 - PLAN KVALITETA I MONITORING


Ovaj radni paket treba da obezbijedi redovno izvještavanje i kontrolu svih projektnih aktivnosti, kao i poštovanje određenih etičkih principa, kao i da razjasni uloge u projektu. Na početku projekta biće kreiran obrazac za politiku kvaliteta s ciljem postizanja zajedničkog razumijevanja među svim projektnim partnerima u pogledu kvaliteta proizvedenih rezultata, metoda koje se primjenjuju za kontrolu kvaliteta i etičkih stavova koji uvode uključivanje partnera.

Glavni zadaci ovog WP će se primjenjivati na redovnom izvještavanju krajem svake godine od strane svih partnera iz projekta u BiH. Svi projektni partneri će preuzeti odgovornost u skladu sa redovnim i vanrednim kontrolama, kao mehanizam internog i eksternog izveštavanja, koji se utvrđuje na početku projekta tokom prvog sastanka. Interno izveštavanje treba da bude podrška spoljnoj kontroli i praćenju. Odgovornost u ovom WP-u će imati svi projektni partneri kojima je potrebno osigurati efikasnu i planiranu implementaciju svih aktivnosti projekta. Ujednačavanje unutrašnjih i spoljašnjih oblika kontrole i praćenja mora se učiniti kako bi se izbjegao loš kvalitet izvještaja.

Inicijatori napredovanja će se odnositi na broj održanih sastanaka, broj izvještaja, broj učesnika na sastancima sa nadležnim kontrolerima EU.

Tip: Razvoj

Vodeća organizacija:

Instituto Politecnico do Porto (IPP)

Početak: 15-10-2015

Završetak: 10-10-2018

RADNI PAKET 7– PROCJENA I UPOTREBA


Glavni cilj ovog WP je osigurati diseminaciju i održivost rezultata projekta. Procjena rezultata projekta zasnivaće se na principima potpune transparentnosti i uključenosti svih relevantnih korisnika tokom trajanja projekta i razmjene odgovarajućih aktivnosti informisanja i vidljivih aktivnosti. Održivost će se postići kroz uključivanje svih relevantnih projektnih partnera koji mogu osigurati održivost, kao što su državni organi: ministarstva, agencije i Centar za informacije i priznavanje kvalifikacija u BiH.

Tip: Diseminacija i upotreba

Vodeća organizacija:

University of East Sarajevo (UES)

Početak: 15-10-2015

Završetak: 10-10-2018

RADNI PAKET 8 – MENADŽMENT I PROJEKTNE AKTIVNOSTI


Aktivnosti ovog WP, koje su bitne za upravljanje projektom, će se implementirati. Ovaj WP je glavni WP koji ima za cilj efikasno upravljanje projektnim aktivnostima, uključujući uspostavljanje strukture projekta, poštovanje osnovnih etičkih principa, uspostavljanje finansijske strukture i kontrolu implementiranih aktivnosti uz finansijsku reviziju.

STINT će uspostaviti upravljačku strukturu kako bi se efikasno uspostavila partnerska, ugovorna i tehnička pitanja, koja bi pomogla u osiguravanju postizanja ciljeva projekta. STINT će koordinirati KU Leuven, koji će biti odgovoran za osiguranje ispunjavanja ukupnih ciljeva projekta, kao i da su svi troškovi i promjene u skladu s budžetima i predviđenim vremenskim okvirom.

Rukovodstvo projekta će obuhvatiti detaljan plan koordinacije projekta, pravilno planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu svih aktivnosti, kako bi se osigurala implementacija Erasmus + granta prema planiranoj projektnoj aplikaciji. Struktura upravljanja biće uspostavljenja (konzorcijum, izvršni odbor, procedura, alati), kako bi se osigurao finansijski i ugovorni dio za konzorcijum menadžmeta.

Projektni odbor za konzorcijume (PCB) biće odgovorno tijelo za donošenje odluka na visokom nivou koje se sastoji od svih projektnih partnera (oblasti: sadržaj projekta, plan rada i budžet) kojim će upravljati koordinator projekta.

Izvršni odbor (EB) će biti odgovoran za ukupno strateško upravljanje i direktno će izvještavati projektni odbor za konzorcijum. EB će se sastojati od svih WP lidera. Planiranje i kontrola će se osigurati kroz plan projekta (opseg, raspored, budžet, resursi, kvalitet), finansijski izvještaji (svi partneri), izvještaj o napretku (rukovodioci WP) i analiza rizika (koordinator). Plan upravljanja rizicima (RMP) biće proces koji prati projekat do njegovog završetka.

Na početku projekta biće definisani Plan upravljanja komunikacijama (CMP), kao i zahtjevi za komunikaciju tj. kako se distribuiraju informacije. CMP će definisati sljedeće: koje informacije će biti dostavljene; kako će se informacije prenijeti (na sastancima, e-mailu, telefonu, Skype-u, vjestima, web portalu itd.); kada će se informacije distribuirati; ko je odgovoran za komuniciranje projektnih informacija; kako se saopštavaju bilo kakve osjetljive ili povjerljive informacije i ko to mora ovlastiti; bilo koja ograničenja, interna ili eksterna, koja utiču na komunikaciju projekta; bilo koji standardni obrasci, formati ili dokumenti koje projekat mora koristiti za komunikaciju. CMP neće biti statičan, već fleksibilni dokument, koji treba redovno ažurirati, zbog novih rezultata koji će biti dostupni i međusobno prikazani.

Takođe, biće moguće definisati izvore sukoba, preventivne mjere, predložena rješenja sukoba, odabiranje najboljih modela rješavanja konflikta i obrazac za rješavanje konflikta.

Tip: Menadžment

Vodeća organizacija:

KU Leuven (KU)

Početak: 15-10-2015

Završetak: 14-10-2018