Organizaciona struktura projekta


Struktura upravljanja STINT projektom je uspostavljena, kako bi se riješila partnerska, ugovorna i tehnička pitanja i kako bi se podržalo postizanje ciljeva projekta. Tokom uspostavljanja upravljačke strukture posebna pažnja posvećena je usvajanju prednosti iz prethodne slične strukture upravljanja iz prošlih projekata, a posebno eliminacije nedostataka. Uspostavljena je struktura upravljanja (konzorcijum, izvršni odbor, procedure, alati) kako bi se obezbijedio finansijski i ugovorni menadžment konzorcijuma.

Uloga svakog subjekta u organizacionoj strukturi je da obezbedi efikasnu i uspešnu realizaciju planiranih aktivnosti u saradnji sa drugim projektnim partnerima.

Predložena organizaciona struktura stvorena je na način koji mora osigurati efikasnost, odlučnost, fleksibilnost i kvalitet rada.

Organizaciona struktura sadrži koordinatora projekta, nacionalnog koordinatora, projektnog odbora za konzorcijume i izvršnog odbora.

EACEA - Na evropskom nivou, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu kulturu i kulturu Evropske komisije (Izvršna agencija) je odgovorna za implementaciju centralizovanih akcija programa Erasmus +. Izvršna agencija je zadužena za kompletno upravljanje postojećim ciklusom ovih projekata, od promocije programa, analize zahtjeva za grantove, praćenja projekata na licu mjesta, do diseminacije projekta i rezultata programa. Takođe, odgovorana je za pokretanje konkretnih poziva za prijedloge, koji se odnose na neke akcije programa, koji nisu obuhvaćeni ovim Vodičem.

Koordinator projekta - STINT će koordinirati KU Leuven, koji će biti odgovoran za osiguranje ispunjenosti ukupnih ciljeva projekta i da su svi troškovi i prekretnice u skladu s budžetima i predviđenim vremenskim okvirom. KU je pravno i finansijski odgovoran za upravljanje grantom projekta, skrećući pažnju svih partnera na ugovorna pravila i oslobađanje novca samo u svrhe koje su dozvoljene ugovorom. Takođe, koordinator projekta ima odgovornost da upravlja, koordinira i prati aktivnosti projekta, a u vezi sa vremenskim rasporedom, ocjenjuje postizanje planiranih krajnjih tačaka i koordinira odgovarajuće zapise o aktivnostima.

Nacionalni koordinator - STINT će imati podugovor, kao podršku koordinatoru. Glavni zadaci nacionalnog koordinatora biće podrška koordinatoru u planiranju, organizaciji, koordinaciji i kontroli projektnih aktivnosti za partnera iz projekta BiH. Nacionalni koordinator mora razjasniti i pomoći svim projektnim partnerima u rješavanju različitih pitanja na nacionalnom nivou. Nacionalni koordinator je odgovoran koordinatoru projekta.

Projektni odbor za konzorcijume (PCB) biće tijelo za donošenje odluka na visokom nivou, koje se sastoji od svih projektnih partnera (područja: sadržaj projekta, plan rada i budžet) i predsjedavaće ga koordinator projekta.

Izvršni odbor (EB) će biti odgovoran za ukupno strateško upravljanje i direktno će sve prijavljivati konzorcijumu. Izvršni odbor će se sastojati od svih osam lidera radnih paketa. Lideri radnih paketa imaju odgovornost za koordinaciju pojedinačnih radnih paketa, praćenje rezultata i planiranih prekretnica u vezi sa njihovim radnim paketom.

Svi projektni partneri, u skladu sa dokumentom o politici kvaliteta, odgovorni su za implementaciju svih projektnih aktivnosti u svojim institucijama, kao i za diseminaciju i održivost posebno nakon trajanja projekta.