Opis projekta


STINT projekat ističe probleme koji se odnose na neusklađenost procedura za priznavanje kvalifikacija u skladu sa međunarodnim dokumentima unutar EHEA. Postojeće zakonodavstvo u BiH u pogledu priznavanja inostranih kvalifikacija nije u potpunosti usklađeno sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju. Bez usklađenih procedura ne može se realizovati na odgovarajući način priznavanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja. U poređenju sa internacionalizacijom, mehanizmi priznavanja predstavljaju kamen temeljac internacionalizacije visokog obrazovanja i mobilnosti.

Projektne aktivnosti usmjerene su na institucionalno i nacionalno jačanje mehanizama za internacionalizaciju i priznavanje. Izvori projekta su orijentisani na detaljnu analizu trenutnog stanja u BiH, jačanju visokoškolskih ustanova kroz razvijanje i implementaciju strategija i indikatora za internacionalizaciju, poboljšanje nacionalnog modela priznavanja, poboljšanje kapaciteta visokoškolskih ustanova (ljudskih i fizičkih), razvijanje kriterija za procjenu internacionalizacije i njihovo inkorporiranje u postojećim kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova.

Svi rezultati projekta biće objavljeni i dostupni javnosti kako bi se osiguralo da različite ciljne grupe postignu korist projekata. Uzimajući u obzir različite kulturne kontekste, jezičku raznolikost, svi važni dokumenti će biti prevedeni na lokalne jezike kako bi bili razumljivi i korisni za širu publiku, s obzirom na to da su širi projektni ciljevi usmjereni na zapošljavanje, nastavak obrazovanja, saradnju sa međunarodnim institucijama, itd.

Očekivani uticaj projekta je modernizacija sistema visokog obrazovanja u BiH, kao i jačanje kapaciteta visokoškolskih ustanova za internacionalizaciju. Uspostavljeni i usaglašeni sistem priznavanja u BiH trebao bi doprinijeti stvaranju povezanosti između Lisabonske konvencije o priznavanju i strategije mobilnosti EHEA 2020.