BiH PARTNERI


UNIVERZITET U BANJA LUCI (UBL), BOSNA I HERCEGOVINA - Univerzitet u Banjoj Luci, osnovan je 1975. godine, drugi je univerzitet po veličini u BiH sa više od 18.500 studenata. Sastoji se od 16 fakulteta: Akademije umetnosti, Arhitekture, Ekonomije, Elektrotehnike, Mašinstva, Medicine, Poljoprivrede, Prava, Prirodnih nauka i matematike, Tehnologije, Sporta, Filozofije, Filologije, Šumarstva, Političkih nauka i Rudarstva. UBL ima 57 licenciranih studijskih programa na I ciklusu, 46 na II ciklusu, 2 na III ciklusu i potpuno je zamijenjen idejom o bezbjednoj oblasti za istraživanje i razmjenu znanja u Evropi. Pored odlične lokacije i sopstvenih objekata, UBL ima i druge konkurentne sposobnosti, uključujući oko 1.000 aktivno zaposlenih istraživača za nastavu i istraživanje i 450 članova administrativnog osoblja.

Osoblje Univerziteta u Banja Luci, učestvovalo je u više od 85 Tempus projekata, nekoliko FP6 projekata i FP7 projekata, kao i u projektima Erasmus Mundus. Ostali međunarodni projekti su finansirali: Evropska komisija, Vijeće Evrope, Ujedinjene nacije, Svjetska banka, vlade više država.

Univerzitet u Banja Luci obavezuje više od 100 bilateralnih sporazuma o saradnji sa javnim i privatnim univerzitetima iz cijelog svijeta.

Web sajt: http://www.unibl.org


UNIVERZITET U BIHAĆU (UNBI), BOSNA I HERCEGOVINA - Istorija Univerziteta u Bihaću je započela 1997. godine, kada je i osnovan. UNBI ima sedam članstava, 6 fakulteta (Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet, Biotehnički fakultet, Islamski pedagoški fakultet i Ekonomski fakultet) i Fakultet zdravstvene njege. UNBI ima 4000 studenata. Nastava na UNBI-u organizuje se kroz ukupno 46 studijskih programa, 27 studijskih programa u okviru prvog ciklusa studija i 19 studijskih programa u okviru drugog ciklusa studija. Univerzitet u Bihaću nudi diplomski studijski program i master studijske programe. Svi fakulteti su usvojili ECTS sistem bodovanja. Nastavno i administrativno osoblje ulaže napore u osiguranju odgovarajućih uslova za kvalitetan rad u obrazovanju i istraživanju.

Šef Kancelarije za međunarodne odnose na Univerzitetu u Bihaću je prorektor za naučna istraživanja i međunarodne odnose. Trenutno u Kancelariji postoje dva zaposlena, odnosno stručni savjetnik za međunarodne odnose i stručni saradnik za projekte. Nastavno i administrativno osoblje ulaže napore u osiguranju odgovarajućih uslova za kvalitetan rad u obrazovanju i istraživanju. Kroz ove osnovne aktivnosti Univerzitet u Bihaću doprinosi ekonomskom i kulturnom razvoju regije, pruža neophodne kvalifikacije ljudske resurse. Akademska zajednica Univerziteta je prepoznala značaj promovisanja i podsticanja uspostavljanja akademske saradnje sa inostranim univerzitetima i sličnim institucijama, učestvujući u različitim nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i u programima razmjene.

Web sajt: http://unbi.ba


DZEMAL BIJEDIĆ UNIVERZITET U MOSTARU (UNMO), BOSNA I HERCEGOVINA - Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, osnovan je 1977. godine kao jedan od stubova razvoja regije Hercegovine. Danas se Univerzitet sastoji od osam fakulteta iz oblasti humanističkih nauka, društvenih nauka, tehničkih nauka, informacionih tehnologija i biotehnologije. Studijski programi su organizovani prema Bolonjskim principima. Studenti dolaze uglavnom iz Hercegovine i sredine Bosne, ali i iz ostatka zemlje. Dodatni univerzitetski kapaciteti uključuju istraživačke institute i centre, te kancelarije za podršku učesnika./p>

Univerzitetska misija je da organizuje širok spektar obrazovnih procesa različitih sadržaja i nivoa, da izvodi teorijska, primenjena i nastavno-naučna istraživanja, da postane jedan od lidera u obrazovanju mladih eksperata neophodnih za razvoj privrede i društva, kako bi promovisali kulturni i društveni razvoj našeg regiona i zemlje.

Osim tijesne saradnje sa sedam drugih javnih univerziteta u BiH, dobre saradnje sa lokalnim preduzetništvom i članstva na Rektorskoj konferenciji BiH, univerzitet je potpisao bilateralne i multilateralne sporazume o saradnji sa relevantnim univerzitetima u EU. Zajedno sa svojim partnerima, koristeći potencijale nastavnika i studenata, Univerzitet sprovodi veliki broj projekata, koji se finansiraju iz različitih programa i imaju širok opseg ciljeva, od naučnog do gotovo potpuno socijalno orijentisanog.

Kao dio napora za ispunjavanje misije i postizanja vizije, univerzitet je prihvatio praksu implementacije Bolonjskog procesa.

Rukovodstvo univerziteta smatra internacionalizaciju ne kao uži smisao mobilnosti, ali podrazumijeva sve procese, koji dovode do međunarodnog priznanja univerziteta, tj. svi prateći procesi teže za opširnijim priznavanjem. Da bi se internacionalizacija koristila kao promjena, neophodno je posmatrati kroz različite aspekte: strateška dokumenta, nastavni proces, politiku RDI, međunarodne projekte, programe mobilnosti i osiguranje kvaliteta.

Web sajt: http://www.unmo.ba


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU (UES), BOSNA I HERCEGOVINA - Univerzitet u Istočnom Sarajevu je nezavisna i autonomna institucija, koja se sastoji od 15 fakulteta i dvije akademije. Univerzitet u Istočnom Sarajevu potpisao je preko 30 bilateralnih sporazuma sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i Rusije. Ovi bilateralni sporazumi regulišu različite vrste saradnje, kao što su rad na predmetima i projektima od zajedničkog interesa, razmjena naučnika i studenata, zajedničke publikacije, razmjena informacija i druge aktivnosti u cilju poboljšanja akademske saradnje.

Određeni fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisali su i brojne bilateralne sporazume sa svojim partnerskim fakultetima u inostranstvu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je član nekoliko univerzitetskih mreža i međunarodnih udruženja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je od 2000. godine učestvovao u 12 TEMPUS projekata, FP6 projekat i drugim međunarodnim projektima - kao što je projekat koji se bavi odlaskom mladih obrazovanih ljudi u zemlje zapadnog Balkana, koji su finansirali UNESCO i Hewlett Packard, od ALPS / IRIS REFORM PROJECT BIH, finansiran od strane USAID-a i Institucionalnog univerzitetskog razvojnog plana 2003-2008 –projekat finansira Svjetska banka, IPA projekat CAPINFOOD itd.

UIS je najveća visokoškolska ustanova u RS i regionalna referenca u obrazovanju i istraživanju na terenu, sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju inženjera.

Od 2007. svi fakulteti UIS-a rade u skladu sa Bolonjskim procesom i u tome su uklonjene sve barijere za mobilnost nastavnika i studenata. Podsticanje dinamične saradnje i razmjene znanja i znanja su među prioritetima u kratkoročnom akcionom planu univerziteta.

Web sajt: http://www.ues.rs.ba


UNIVERZITET U MOSTARU (SVEMO), BOSNA I HERCEGOVINA - Univerzitet u Mostaru je visokoškolska ustanova koja organizuje i priprema univerzitetske studije, naučni i stručni rad. To je jedan od osam javnih univerziteta u BiH i jedini gdje se hrvatski jezik koristi kao službeni jezik. Univerzitet je osnovan od strane kantona u kojima dominira hrvatski narod. Sastoji se od 10 fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti. Danas na Univerzitetu u Mostaru studira preko 16000 studenata. Obrazovni proces se odvija na više od 70 studijskih grupa na diplomskom i 30 grupa na postdiplomskom studiju. Univerzitet u Mostaru je međunarodno orijentisan i njegova namjera je da se u potpunosti integriše u evropski prostor visokog obrazovanja. Od akademske 2005/2006. nastavni proces na Univerzitetu u Mostaru se odvija u skladu sa bolonjskim procesom. Univerzitet je odgovoran za programe i sporazume o međuniverzitetskoj saradnji, saradnji i kontaktima sa relevantnim međunarodnim organizacijama, programima razmjene i upravljanju međunarodnim odnosima.

Web sajt: http://sve-mo.ba


UNIVERSITY OF SARAJEVO (UNSA), BOSNIA AND HERZEGOVINA – The University of Sarajevo is the oldest and largest higher education institution in Bosnia and Herzegovina. It is a public university, covering almost all fields through over 100 study programmes and over 200 departments, with around 34.000 students. The educational process is organized according to the Bologna principles. University of Sarajevo has extensive experience in TEMPUS projects dealing with such areas as Governance Reform, Quality Assurance, Curriculum Development, IT, E-infrastructure, distance learning among others. UNSA is internationally oriented and its intention is to become fully integrated into the EHEA, but preserving its academic tradition and academic culture heritage. UNSA has shared its practices in numerous FP and ERASMUS Mundus projects as well. Thanks to numerous international contacts, there are several PhD Study programs with strong international components, i.e. III cycle of study: Mathematical Sciences and Economics. UNSA is partner in the EMA2 project: Basileus, JoinEU-SEE PENTA, Sigma (Agile), Euroweb(+), Eraweb, GreenTech and Sunbeam.

Web page: http://www.unsa.ba


UNIVERZITET U TUZLI (UNTZ), BOSNA I HERCEGOVINA - Univerzitet u Tuzli je javna visokoškolska ustanova koja je osnovana 1976. godine. Univerzitet u Tuzli je trenutno u procesu pribavljanja institucionalne akreditacije od Kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

2001. godine Univerzitet u Tuzli postao je prvi integrisani univerzitet u Bosni i Hercegovini. Nastava se organizuje u tri ciklusa, u skladu sa Bolonjskim procesom, a Univerzitet nudi više od 80 studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama na 12 fakulteta i Akademiji scenskih umjetnosti. Trenutno na Univerzitetu u Tuzli studira oko 16.000 studenata u svim ciklusima studija. Univerzitet zapošljava 720 članova akademskog i administrativnog osoblja.

Univerzitet u Tuzli je potpisao preko 40 sporazuma o saradnji sa univerzitetima širom svijeta i fokusiran je na razvijanje odnosa sa akademskom zajednicom i jačanje međunarodnog procesa. Univerzitet je učestvovao u nizu međunarodnih projekata mobilnosti i istraživanja, kao što su Erasmus Mundus, Ceepus, Tempus, Mevlana, FP6, FP 7, IPA i još mnogo toga.

Web sajt: http://www.untz.ba


UNIVERZITET U ZENICI (UNZE), BOSNA I HERCEGOVINA - Misija UNZE zasnovana je na tri osnovne komponente visokoškolskih ustanova:

Nastavno-naučni (edukativni) rad;

Naučno-istraživački rad;

Služba društvene zajednice.

Ove tri komponente visokog obrazovanja su međusobno zavisne, ali kako bi lakše posmatrale i upravljale procesima na Univerzitetu, one se mogu podijeliti na sljedeći način:

Obrazovanje, kroz nastavu i kroz proces naučnog istraživanja visokokvalitetnih mladih stručnjaka (studenata) i odraslih u svim oblastima nastave na univerzitetu, tako da mogu biti produktivni u svojim trenutnim i budućim aktivnostima

Kontinuirano praćenje i unapređenje naučnog istraživanja na univerzitetu; obuka (obrazovanje) i uključivanje većeg broja mladih ljudi (pomoćnika i drugih mladih) u ovaj proces; povezivanje univerziteta sa okruženjem, ekonomskim i kulturnim događajima.

Misija UNZE podrazumijeva pomoc ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju unutar i izvan granica regiona i zemlje, kroz pružanje znanstvene i tehnicke podrške. Na taj način UNZE mora biti u skladu sa nacionalnim i međunarodnim kriterijumima kvaliteta za obrazovanje i naučne aktivnosti i rezultate. Drugim riječima, svi rezultati nastavnog, naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada na UNZE-u moraju imati karakter univerzalnih vrijednosti, koje se ne mjere samo regionalnim kvalitativnim procjenama.

UNZE vizija je postati moderna i ugledna visokoškolska ustanova, uključena u zajedničko akademsko područje Evrope i svijeta. Ovom vizijom UNZE bi trebalo da do 2017. godine preraste u manji fleksibilni univerzitet sa oko 12 članova (organizacione jedinice: fakulteti, instituti i dr.), koji bi ponudili 20-30 diploma (odjeljenja za studije) i oko osam hiljada studenata, koji bi radili i stanovali u nekoliko funkcionalnih kampusa.

Web sajt: http://www.unze.ba


CENTAR ZA INFORMACIJE I PREPOZNAVANJE KVALIFIKACIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (CIP), BOSNA I HERCEGOVINA - Centar (ENIC Centar Bosne i Hercegovine) predstavlja Bosnu i Hercegovinu na mreži ENIC / NARIC. CIP je nadležan za:

Informacije i priznavanje u oblasti visokog obrazovanja;

Koordinaciju i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa iz oblasti visokog obrazovanja;

Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

Kroz međunarodnu mrežu informativnih centara (ENIC/NARIC mreža), pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u BiH vezanim za inostrane visokoškolske ustanove i programe, kao osnovu za priznavanje diploma i diploma u cilju daljeg obrazovanja na Visokoškolske institucije u BiH i zastupljenost Bosne i Hercegovine u takvim mrežama;

Davanje obaveštenja i mišljenja o inostranim stepenima i diploma u Bosni i Hercegovini radi daljeg obrazovanja u visokoškolskim ustanovama u BiH;

Pružanje savjeta i informacija o pitanjima iz njenog djelokruga stranama sa legitimnim interesom;

U skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim dopunskim dokumentima, dostavljanje preporuka ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van BiH radi zapošljavanja, nastavak obrazovanja i ostvarivanje drugih prava, koji proizilaze iz stečene kvalifikacije.

Web sajt: http://www.cip.gov.ba


AGENCY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND QUALITY ASSURANCE (HEA), BOSNIA AND HERZEGOVINA – HEA was established in December 2008 by Framework Law on Higher Education (FLHE) in B&H as an independent public organization in charge for development of HE QA in HE. Its competences are related to specific FLHE provisions, with two mail duties: to serve as an independent institution in charge for development of specific provisions and recommendations for HE, and to provide QA and accreditation of HEIs and study programs. HEA is responsible to give recommendations on criteria for licensing of HEIs and study programs, to set quality standards, quality analysis and give recommendations for removal of shortcomings in the quality studies and HEIs. HEA has created a network within all HEIs and relevant ministries and BH in order to discuss all relevant issues regarding HE and particularly QA. HEA is also connected with all QA agencies in WB region, developing international cooperation with similar agencies widely. HEA is full member of INQAAHE, CEE Network and associate member of ENQA.

Web page: http://www.hea.gov.ba


AGENCIJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE AKREDITACIJE REPUBLIKE SRPSKE (RS HEAA), BOSNA I HERCEGOVINA - Osnovni zadatak Agencije je organizacija i implementacija procesa eksternog ocjenjivanja kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i primijenjenih studijskih programa. Ovaj postupak se takođe sprovodi u skladu sa evropskim standardima i procedurama objavljenim u gore navedenom dokumentu ESG, koji od Agencije zahtijevaju da poseduju potrebna sredstva, stručno osoblje i stručno znanje za njegovo sprovođenje.

Međunarodna vidljivost i priznavanje visokog obrazovanja Republike Srpske u oblasti evropskog visokog obrazovanja zavisi od raspoloživih resursa, važnosti provedenih mjera i izdatih akreditacija.

Jasno je da je ostvarivanje međunarodnog priznanja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj posebno važan i odgovoran socijalni zadatak visokoškolskih ustanova, kao i svi akteri koji čine jedinstveni sistem visokog obrazovanja RS.

Web sajt: http://www.heaars.com


FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE (FMON), BOSNA I HERCEGOVINA - Nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti obrazovanja određuju njegovu odgovornost za osiguranje prava na obrazovanje, a FMON vrši administrativne, profesionalne i druge poslove, sarađuje i koordinira aktivnosti sa kantonima, pruža tehničku i drugu podršku kantonima za uspješnu implementaciju politika dogovorenih na nivou Bosne i Hercegovine.

FMON učestvuje u realizaciji programa studenata i akademske razmjene, obavlja aktivnosti u uspostavljanju održivog sistema visokog obrazovanja, nadgleda i koordinira sprovođenje međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na visoko obrazovanje, nastavni i naučni procesi, interdisciplinarno obrazovanje, LL i učenje na daljinu; inicira usvajanje, podršku i praćenje primjene standarda i normi u visokom obrazovanju; koordinira međuuniverzitetsku saradnju u cilju reforme sistema visokog obrazovanja; radi na poboljšanju kvaliteta studija, inicira i podržava uspostavljanje i jačanje veza između visokoškolskih ustanova u zemlji i inostranstvu.

Konkretnije, FMON podržava: internacionalizaciju visokoškolskih i implementacionih projekata za QA u visokoškolskim ustanovama kroz međunarodno učešće, saradnju i umrežavanje, kako bi sistematski ispunili zahtjeve za uključivanje visokog obrazovanja u EHEA; Projekti LLL koji obuhvataju umrežavanje i saradnju sa naučnim institucijama, ministarstvima, privrednim komorama, agencijama, profesionalnim udruženjima; nacionalni i međunarodni projekti senzibiliziraju čitavo društvo za društvo znanja kroz poboljšanje fleksibilnosti i jačanje obrazovnog sistema, uključujući bolje veze između visokoškolskih ustanova i poslovnog svijeta i projekata koji imaju regionalnu i evropsku dimenziju uz direktnu primjenu u ekonomiji.

Web sajt: http://www.fmon.gov.ba


MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE (MPKRS), BOSNA I HERCEGOVINA - U skladu sa ustavnom strukturom BiH, u potpunosti je odgovorna za visoko obrazovanje i nauku u Republici Srpskoj. Sektor za visoko obrazovanje i nauku vrši administrativne, profesionalne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnost RS u oblasti obrazovanja i nauke. Među ostalim zadacima ovo uključuje:

Visoko obrazovanje,

Učenički i studentski standardi,

Validacija i ekvivalentnost certifikata i diploma stranih škola,

Naučno-istraživačka djelatnost,

Razvoj naučnih informacija i komunikacija.

Web sajt: http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MEC/Pages/default.aspx