8.2 SASTANAK KONZORCIJUMA


Odbor za konzorcijum projekta (PCB) će imati odgovornost za planiranje, upravljanje, strateško upravljanje, praćenje i kontrolu implementacije projekta. Sastanak će biti tijelo za donošenje odluka na visokom nivou sastavljeno od svih projektnih partnera (oblasti: sadržaj projekta, plan rada i budžet) kojim će predsjedavati koordinator projekta. Odluka sastanka konzorcijuma donosi se na osnovu konsenzusa. Sastanak konzorcijuma se obično održava na početku projekta (kick off sastanak) i tri puta na kraju svake projektne godine; Takođe, za hitne stvari biće i dodatni ad-hoc sastanci, a drugi oblici komunikacije (e-mail, video / web / telekonferencije).

Sastanci konzorcijuma biće održani u Portu, Sarajevu i Wycombeu, od kojih će svaka trajati četiri dana.

Diseminacija će biti obavljena kroz izveštavanje i ažuriranje web stranice projekta i informisanja putem vijesti.

Organizaciju planiranja i kontrolu ovih sastanaka obezbjeđuje koordinator projekta KU Leuven.

Izvršni odbor (EB) biće odgovoran za ukupno strateško i akademsko upravljanje i direktno izvještavanje sastanaku konzorcijuma. Izvršni odbor će izvršiti odluke sastanka konzorcijuma i nadgledati efikasnu i uspješnu implementaciju projekta. Zapisnici sa sastanaka izvršnog odbora biće poslati članovima konzorcijuma radi informacija. Izvršni odbor će biti sastavljen od lidera radnih paketa. Izvršni odbor će na svim sastancima, kao i na sastanku konzorcijuma, poslati pisani zahtjev bilo kog člana izvršnog odbora u slučaju vanredne situacije. Kad god je to moguće, koristiće se elektronska sredstva umjesto sastanaka.

Type: Event, Report

Due date: 14-10-2016, 16-10-2017, 10-10-2018