7.10 UNUTRAŠNJA DISENIMINACIJA RADIONICE UNIVERZITETA


Ova aktivnost je planirana za održavanje internih radionica na svim univerzitetima u BiH. Obučeno osoblje iz ishoda 3.3, 3.4, 3.5. uz pomoć univerzitetskog menadžmenta treba da obavlja praktičnu obuku internog osoblja iz različitih odjeljenja i studenata na temu ishoda 3.3, 3.4, 3.5, ili mobilnošću i internacionalizacijom nastavnog plana i programa, umrežavanjem, različitim modelima internacionalizacije, etičkom internacionalizacijom i vrijednostima, intelektualnom vlasništvom, međunarodnim projektima, fondovima, ICT.

Na svakom univerzitetu se treba obučiti najmanje 50 ljudi.

Širi ciljevi praktičnih radionica i internih radionica su obučavanje ljudskih resursa, kako bi bili u mogućnosti implementirati promjene i upravljati institucijom u skladu sa osnovnim principima internacionalizacije. Širenje mora biti sprovedeno u cijeloj instituciji.

Inputi za ovaj ishod su materijal za obuku i osoblje obučeno na univerzitetima u EU. Indikatori napretka za ovaj ishod su ukupan broj internog osoblja, koji će biti obučen po pitanjima internacionalizacije, ukupnog broja obučenog osoblja na univerzitetima.

Kroz upitnik će se sprovesti ocjena napredovanja učesnika seminara, koji će se održati. Obuka će trajati toliko dana koliko je univerzitet BiH zaključio da je potrebno. (najmanje jedan radni dan).

Diseminacija će biti obavljena kroz izvještavanje matičnoj instituciji nakon završetka radionica na svim univerzitetima, putem objavljivanja završnog izvještaja, putem web stranice projekta, vijesti.

Svaki univerzitet u BiH bi trebao koordinirati sprovođenje ovih aktivnosti pružanjem praktične pomoći i savjetodavnih usluga u komunikaciji sa svim zainteresovanim učesnicima, lično ili putem e-maila.

Type: Training material, Event, Report

Due date: 15-12-2017