6.3 OBRAZAC EVALUACIJE ZA KONTROLU KVALITETA RAZLIČITIH SJEDNICA I AKTIVNOSTI


Na samom početku projekta uspostavljaće se elektronski i štampani obrazac evaluacije za kontrolu kvaliteta svih događaja, koji će se odvijati u okviru projekta, kao i druge aktivnosti.

WP lider će biti odgovoran za implementaciju ove aktivnosti.

Nakon svakog događaja i aktivnosti biće izvršena evaluacija (elektronska ili štampana), kako bi se procijenilo zadovoljstvo projektnih partnera i osigurala kontrola kvaliteta izvršenih aktivnosti. Evaluacije će se odvijati od početka do kraja projekta.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-08-2018