6.2 KONTROLA I MONITORING SPOLJAŠNJEG KVALITETA


U okviru spoljne kontrole i praćenja partnera, EU će biti odgovorna za posjetu partnera iz BiH, kao i za pisanje spoljnih izvještaja, kako bi se obezbijedio spoljni nadzor nad projektom u skladu sa evropskom praksom upravljanja projektima. Na kraju svake godine jedan od partnera EU doći će da kontroliše spoljno (inostrano) praćenja projekta. Nakon posjete i pristupa internim izveštajima EU partneri šalju izvještaj inspekciji. Spoljni oblik će biti u skladu sa unutrašnjim oblicima i opisnim dijelom propusta ili dobrih praksi, koje se posmatraju u funkcionisanju partnera u projektu.

Jedan od partnera EU će svake godine posjetiti partnera iz projekta u BiH, a zatim napisati spoljni izvještaj.

Lider WP-a Instituto Politecnico do Porto treba da obezbijedi organizaciju, koordinaciju i implementaciju komunikacije i ove aktivnosti i aktivnosti 6.1.

Diseminacija će se obezbijediti putem web stranice projekta, izvještavanja o novostima konzorcijuma, kao i relevantnih organa matičnih institucija.

Lider paketa će biti odgovoran za štampanje godišnjeg eksternog (spoljnjog) izvještavanja.

Type: Event, Report

Due date: 14-10-2016, 16-10-2017, 10-10-2018