5.3 RAZVOJNI VODIČ ZA PROCJENU KVALITETA U INTERNACIONALIZACIJI


Razvoj ovog ishoda odnosi se na pripremu smjernica, koja će bliže objasniti definiciju i korištenje kriterijuma za procjenu internacionalizacije, tj. opis toga koji kriterijumi se zahtijevaju od institucija i studijskih programa.

Ovaj vodič namjerava da bude dodatak procjeni kvaliteta internacionalizacije i bez potrebe za primjenom nekih novih pristupa ili aktivnosti. Ovaj vodič treba da bude praktičan vodič za procjenu kvaliteta internacionalizacije na osnovu razvijenih kriterijuma za evaluaciju internacionalizacije. Trebalo bi da opiše praktičnu upotrebu ovih kriterijuma na nivou visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Njegova dodatna vrijednost je da ovaj vodič treba naglasiti hitnost uvođenja sistema internacionalizacije na nivou institucija i studijskih programa kako bi se postigla bolja mobilnost i priznanje kvalifikacija EHEA.

Osnovni inputi su razvijeni kriteriji za evaluaciju internacionalizacije na nivou studijskih programa i institucija.

Svi partneri će učestvovati u izradi ovog vodiča, kako bi osigurali njegovu praktičnu upotrebu.

Za ovaj vodič će biti obezbijeđeni troškovi štampanja i prevođenja na lokalne jezike.

Diseminacija će se vršiti distribucijom ovog vodiča visokoškolskim ustanovama, osoblju, studentima i drugim korisnicima visokog obrazovanja, nakon čega slijedi objavljivanje konačnog izvještaja na web stranici, vijestima, izvještavanju relevantnih organa, matičnih institucija učesnika u ovoj djelatnosti.

Održivost će se pružati kroz direktnu podršku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova Republike Srpske i nakon završetka projekta.

Lider WP će obezbijediti neophodnu organizaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti kako bi se osiguralo njegovo efikasno sprovođenje. Odgovornost za komuniciranje ovih aktivnosti je na lideru WP-a, koji treba da obezbijedi tekuću komunikaciju između svih partnera učesnika u realizaciji ovih aktivnosti.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-08-2018