5.2 RAZVOJ KRITERIJUMA ZA PROCJENIVANJE INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA I STUDIJSKIH PROGRAMA


Da bi se osigurao naglasak na internacionalizaciji visokog obrazovanja u BiH, neophodno je razviti skup kriterijuma za procjenu internacionalizacije na nivou institucija i studijskih programa. Ovi kriterijumi, koji trenutno ne postoje u BiH, trebaju biti dopuna postojećim kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH. Treba ih razviti na način da pokrije sve relevantne segmente funkcionisanja visokoškolskih ustanova. Njihova implementacija u visokoškolskoj ustanovi stvorila bi preduslove za identifikaciju poboljšanja kvaliteta u segmentima koji su lošiji od drugih. U skladu sa razvijenim kriterijumima, univerziteti i studijski programi u Bosni i Hercegovini će moći da izvještavaju o samoevaluaciji, što bi bio glavni doprinos za procjenu internacionalizacije Agencije za razvoj visokog obrazovanja, osiguranja kvaliteta i akreditacije Agencija visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Definisanjem ovih indikatora za praćenje internacionalizacije kriterijuma entitetskih / državnih nivoa biće razvijeni. Uopšteno govoreći, ovi kriterijumi treba da se odnose na nastavu, učenje, osoblje, studente, interno osiguranje kvaliteta, učešće korisnika i upravljanje.

Njihov razvoj je neophodan uzimajući u obzir već implementiranu akreditaciju više visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, gdje su međunarodna saradnja i internacionalizacija, zajedno sa istraživanjem, ocijenjeni kao najslabiji segment visokog obrazovanja u BiH.

Ova aktivnost, razvoj ovih kriterijuma, bila bi u skladu sa aktivnostima koje je preduzela ECA. Trajanje ovih aktivnosti će biti ukupno 14 radnih dana.

Diseminacija će se vršiti štampanjem i distribucijom štampanih kriterija za akademsku zajednicu u BiH, obezbjediće se i prevod na lokalne jezike u BiH. Projektna internet stranica i vijesti biće ažurirani po ovim kriterijumima, a takođe će sadržiti sve relevantne državne institucije u BiH i univerzitete koji trebaju biti upoznati sa sprovođenjem ovih aktivnosti.

Odgovornost organizacije, koordinacija i komunikacija projektnih aktivnosti vrši lider WP.

Održivost ovih kriterijuma zavisiće prije svega od podrške partnera projektnih partnera, imajući u vidu da takve kriterijume predlaže Evropski konzorcijum za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA).

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-05-2018