5.1 POREĐENJE RAZLIČITIH KRITERIJUMA U EVROPI O OCIJENJIVANJU INTERNACIONALIZACIJE I BUDŽETSKOM PREGLEDU


Ovaj seminar će predstaviti otvorenu priču u cijelom paketu, jer će on biti prisutan u svim mogućim kriterijumima za procjenu internacionalizacije koji postoje u Evropi i šire. Takođe će napraviti benčmarking za najbolje prakse prikupljene i inkorporirane u BiH kriterijume. ECA će predstaviti posebnu metodologiju za razvoj ovih kriterijuma za evaluaciju internacionalizacije. Takođe, svi partneri će predstaviti i samokritički ocijeniti kriterij međunarodne saradnje koja je vrlo ukratko opisana u kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH. Na taj način će doprinijeti sveobuhvatnosti novih kriterijuma za evaluaciju internacionalizacije, uzimajući u obzir postojeći evropski kontekst i njihovo odsustvo u BiH.

Osnovni inputi u ovoj aktivnosti su postojeći kriterijumi za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH, ECA metodologija, analiza literature o kriterijumima evaluacije internacionalizacije.

Na seminaru bi trebalo na kraju identifikovati mapu puta koja će pomjeriti izradu kriterijuma za procjenu internacionalizacije u BiH.

Kroz upitnik će se sprovesti evaluacija i napredovanje učesnika seminara koji će se održati na kraju seminara, kao i identifikovati oblasti za poboljšanje kvaliteta.

Seminar će se održati u Banja Luci i trajaće četiri dana.

Diseminacija će biti obavljena putem izvještavanja na web stranici i vijestima, kao i standardni izvještaji relevantnih organa u matičnim institucijama.

A što se tiče svih ostalih aktivnosti koordinatora projekta, redovno će obavještavati konzorcijum projekta o svim pitanjima koja su relevantna za projekat.

Lider WP će se pobrinuti za organizaciju i koordinaciju seminara, kao i potrebnu komunikaciju koristeći sve dostupne opcije komunikacije.

Type: Event, Report

Due date: 15-12-2018