4.5 SEMINAR POREĐENJA PILOT AKTIVNOSTI


Nakon serije realizovanih projektnih aktivnosti i posjeta mentora, univerziteti BiH će predstaviti trenutno stanje u svojim matičnim ustanovama. Na ovoj obuci, partneri EU trebaju pojedinačno istaknuti na svakom BiH Univerzitetu segmente koje treba poboljšati. Svi BiH univerziteti će biti posebno analizirani i vršiće se upoređivanje implementiranih pilot aktivnosti. Ovo će poboljšati kvalitet internacionalizacije, ne samo na osnovu posjeta i izvještaja mentora, već na nivou saradnje između univerziteta u BiH. Nacionalne vlasti bi trebale ukazati na moguće posljedice iz perspektive nacionalnog nivoa i predložiti sredstva za poboljšanje kvaliteta internacionalizacije na univerzitetima u BiH. Zadovoljstvo obuke svih učesnika biće ocijenjeno putem popunjenog upitnika. Obuka će trajati četiri dana, a mjesto će biti Bihać. Predviđeni su svi projektni partneri da učestvuju u organizovanom događaju. Diseminacija će se pružati kroz standardno izvještavanje, na web stranici, izvještaju i izvještavanju relevantnih tijela. Održivost ovih aktivnosti nakon završetka projekta nastaviće se kroz međusobnu komunikaciju projektnih partnera. Lider WP će osigurati koordinaciju i komunikaciju aktivnosti vezanih za organizaciju obuke zajedno sa institucijom domaćina i koordinatorom projekta.

Type: Event, Report, Service/ Product

Due date: 15-01-2018