4.4 POSJETA MENTORA


U cilju osiguranja efikasnog sprovođenja ovog ishoda partneri iz EU će posjetiti univerzitete u BiH, kako bi pružili praktičnu podršku. Očekuje se od partnera EU da provjere korištenje i unos podataka u dizajnirane šablone. Sugestije partnera EU treba da ukazuju na evropske prakse u primjeni sličnih ili identičnih aktivnosti. Nakon posjete, mentori trebaju pripremiti izveštaj o realizovanim pilot aktivnostima, sa preporukama za poboljšanje. 2 partnera iz EU posjetit će tri univerziteta (svaki), a jedan od partnera EU posjetit će dva univerziteta u BiH.

Početak za ovu aktivnost su završeni obrazci za pilot aktivnosti i praktična implementacija pilot aktivnosti od strane univerziteta u BiH. Pokazatelji napretka će se odraziti na broj posjeta, broj završnih izvještaja koje je izradio mentor i broj preporuka za poboljšanje kvaliteta rada. Posjeta mentora trajaće pet dana za svakog partnera iz EU. Priprema godišnjih izvještaja od strane EU mentora traje ukupno 16 radnih dana. Prevod izveštaja mentora biće obezbjeđen na lokalnim jezicima za svaki univerzitet u BiH.

Diseminacija će se realizovati putem standardnog izvještavanja, web stranice i vijesti.

Type: Event, Report

Due date: 15-12-2017