4.3 IMPLEMENTACIJA PILOT AKTIVNOSTI NA PARTNERSKIM UNIVERZITETIMA


U skladu sa rezultatima 4.1. i 4.2. odnose se na implementaciju odabranih pilot aktivnosti pod nadzorom partnera EU. Međunarodna kancelarija za saradnju i studentska kancelarija će ubaciti odabrane pilot aktivnosti u obrazac pod nadzorom partnera EU koji će ih staviti u praksu. Ova praktična aktivnost treba da obuhvati integraciju internacionalizacije na Univerzitetu na akademske programe, fakultete i na univerzitetskom nivou. Ukoliko ste naišli na određene probleme tokom implementacije, oni će biti riješeni pod nadzorom partnera EU. Umrežavanje je veoma važno za ovu aktivnost. Početak za ovu aktivnost su razvijeni šabloni i ubačeni podaci koji se odnose na pilot aktivnosti. Indikatori napretka će se odraziti na broj kontakata, broj primijenjenih programa, pristup različitim fondovima, udruženjima i slično. Ova aktivnost će trajati 20 radnih dana. Svi BiH HEI će učestvovati u ovoj aktivnosti. Diseminacija će se postići putem izvještaja o realizovanim pilot aktivnostima, putem web stranica, vijesti i izveštavanja relevantnih organa. Efikasna implementacija ovih aktivnosti treba da istakne održivost ovih aktivnosti nakon završetka projekta. Lider WP će koordinirati aktivnosti zajedno sa koordinatorom projekta, pružajući potrebnu komunikaciju sa svim uključenim partnerima.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-12-2017