4.2. STVARANJE PRIJEDLOGA ZA SPROVOĐENJE ODABRANIH PILOT AKTIVNOSTI


Kao podrška odabranim pilot aktivnostima, dizajniran je obrazac, koji će se koristiti za ubacivanje pilot aktivnosti koje se sprovode. Ovaj obrazac predviđa jedinstveni obrazac za sve pilot aktivnosti. Obrazac će definisati odgovornu osobu / kancelariju za svaku pilot aktivnost uključujući osnovne podatke, prirodu aktivnosti i vrijeme njenog izvršenja, učesnike aktivnosti, očekivane rezultate, saradnju sa institucijama za realizaciju aktivnosti, ljudskih resursa, opreme koja se koristi, procjenu troškova aktivnosti, finansiranje, identifikovanje potencijalnih rizika, kontrola kvaliteta i tako dalje. Svaka aktivnost će biti umetnuta u obrazac i pokazaće napredak aktivnosti u različitim fazama. Početak za ovaj ishod su odabrane pilot aktivnosti koje treba ubaciti u obrazac. Indikatori napretka ove aktivnosti će se odraziti na ukupan broj šablona i ukupan broj učesnika koji su učestvovali u izradi šablona. Ova aktivnost će trajati šest radnih dana. Univerziteti u BiH neće učestvovati u ovoj aktivnosti. Ova aktivnost zahtijeva prevođenje sa engleskog jezika na lokalne jezike radi lakšeg i efikasnog rukovanja dokumentacijom.

Širenje ove aktivnosti se vrši na institucionalnom nivou za međunarodne studente i studentske kancelarije, putem izvještaja, web stranice i vijesti.

Lider WP-a zajedno sa koordinatorom projekta koordiniraće aktivnosti pripreme šablona.

Komunikacija će se realizovati putem telefona, e-maila i Skype-a.

Type: Service/ Product

Due date: 15-09-2017