4.1 IZBOR PILOTSKIH AKTIVNOSTI I IZBOR MENTORA ZA SVAKI UNIVERZITET


Kroz ovaj ishod svaki univerzitet u BiH bi trebalo da poduzme izbor pilot aktivnosti (najmanje 4 po univerzitetu) za koje institucija smatra prioritet i koja se odnose na realizaciju razvijene strategije internacionalizacije i indikatora, kao i tekstovima objavljenih tokom studijskih posjeta EU. Odabrane pilot aktivnosti trebaju jasno povezati teoriju, ljudske resurse i praktičnu obuku. Sve aktivnosti treba implementirati / primijeniti na svakom BiH Univerzitetu kroz praktični rad. Nakon odabira pilot aktivnosti, svaki univerzitet u BiH dobiće jednog mentora (partnera EU), koji će nadgledati i kontrolisati napredak pilot aktivnosti kako bi se osigurala njihova djelotvorna primjena.

Pilotske aktivnosti će predložiti kancelarija za međunarodnu saradnju i studentske kancelarije i na osnovu konačne odluke rukovodstva Univerziteta.

Ulaz za ovu aktivnost će biti ukupan broj odabranih pilot aktivnosti, broj istih ili sličnih pilot aktivnosti na univerzitetima, kao i broj kandidata po mentoru. Lider WP-a, Buckinghamshire New University, treba da obezbedi koordinaciju i komunikaciju ovih aktivnosti sa svim projektnim partnerima u skladu sa planom komunikacije. Diseminacija će biti obavljena putem izvještavanja, web stranice i vijesti. Ova aktivnost ne zahtijeva nikakve troškove. Očekivano trajanje aktivnosti je 5 radnih dana. BiH univerziteti će odabrati pilot aktivnosti i partneri EU će biti mentor ovog procesa.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-08-2017