3.2 PRIRUČNIK O RAZVOJU / VODIČ ZA UNUTRAŠNJU INTERNACIONALIZACIJU


Primarni cilj dizajniranja vodiča je da se detaljno objasni internacionalizacija i obuhvate svi aspekti internacionalizacije. Vodič treba da ima značajnu ulogu za cjelokupno univerzitetsko osoblje i studente. Svaki vodič treba da uključi politiku internacionalizacije, uključivanje osoblja i studenata u međunarodne aktivnosti, internacionalizaciju nastavnog plana i programa, međunarodne mogućnosti za osoblje i studente, važnost međunarodne mreže, međunarodnu organizaciju visokoškolskih ustanova, etiku internacionalizacije, vrijednosti i intelektualnu svojinu. Vodič namjerava riješiti pojedine probleme koji nisu jasni osoblju i studentima BiH u pogledu internacionalizacije. Naime, pojam internacionalizacije treba detaljnije objasniti osoblju i studentima kako bi se koncept prihvatio kao važna komponenta akademskih i istraživačkih aktivnosti. Ulaz za ovu aktivnost je raznovrsnost dostupne literature, kao i renomirane evropske prakse vezane za internacionalizaciju visokog obrazovanja.

Pokazatelji napretka će se odraziti na brojnim razvijenim vodičima, broju stranica, broju poglavlja i kvalitetu dokumenta. Ukupno trajanje ove aktivnosti je 20 radnih dana. Svi BiH univerziteti će biti uključeni za izradu vodiča.

Za ovaj ishod predviđeni su troškovi štampanja, kao i troškovi prevoda na lokalne jezike, kako bi se osigurala kvalitetna diseminacija.

Širenje ovih aktivnosti vršiće se kroz web stranicu projekta, vijesti, kao i distribuciju vodiča za osoblje i studente Univerziteta.

Lider WP će koordinirati pripremu vodiča i pružiti praktičnu pomoć i savjetodavne usluge. Koherentna komunikacija od strane i sa WP liderom će biti sastavni dio ovih aktivnosti.

Type: Service/ Product

Due date: 15-05-2017