2.4 RAZVOJ MEĐUNARODNIH MJERA / INDIKATORA NA SVIM PARTNERSTKIM UNIVERZITETIMA


Osnovni cilj ove aktivnosti je razvoj indikatora ili mjera koje će detaljno ilustrirati postavljene strateške ciljeve, a koji će biti povezani sa strategijom internacionalizacije BiH Univerziteta. Jedan od preduslova je postojanje EHEA strategije mobilnosti 2020. Svaka partnerska institucija treba da razvije sopstveni set indikatora internacionalizacije koji će biti povezani sa strategijom. Indikatori treba da doprinesu poređenju internacionalizacije, koja se zasniva na poznatim mjerama i indikatorima, a koji mogu preduzimati aktivnosti poboljšanja. Indikatori internacionalizacije su ključni faktor koji treba da istakne i prati sprovođenje strateških ciljeva aktivnosti 2.3. Definisanje indikatora internacionalizacije je savremeno pitanje u EHEA-u, ali je veoma važno da oni potiču iz strategije institucije. Oni će biti podijeljeni na kvalitativne i kvantitativne. Osnovni inputi za ovu aktivnost su obučeno osoblje i pripremljeni strateški ciljevi i ključne / kritične oblasti koje treba povezati sa pokazateljima. Indikatori napredovanja ove aktivnosti su ukupan broj indikatora i njihov kvantitativni plasman po strateškim ciljevima. Ukupno trajanje ove aktivnosti je 15 radnih dana. Učesnici u ovim aktivnostima su svi partneri iz BiH projekta. Nakon što su pokazatelji razvijeni, oni će biti odštampani zajedno sa strategijom, a zatim će biti prevedeni na engleski jezik.

Procjena ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane domaće institucije putem web portala projekta, izvještaja, vijesti i distribucije štampane strategije za učesnike na univerzitetima, drugim institucijama i izvan njih.

Lider WP će koordinirati sprovođenje ovih aktivnosti pružanjem praktične pomoći i savjetodavnih usluga. Stalna komunikacija će biti osigurana između partnera EU i partnera BiH putem e-maila, Skype-a i telefona ili lično.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-02-2017