2.1 RADIONICA ZA RAZVOJ MODELA PRIZNANJA, STRATEGIJE I INDIKATORA INTERNACIONALIZACIJE


Osnovni cilj ovog WP-a je obuka osoblja partnera u projektu BiH o osnovnim elementima modela priznavanja kvalifikacija, strategije razvoja, implementacije i kontrole internacionalizacije, osnovnih elemenata koje treba uključiti, kao i obuke osoblja o razvoju pokazatelja internacionalizacije, koji bi trebali biti vezani za strategiju. Kasnije će obučeno osoblje obavljati ulogu u svojim institucijama kao koordinatori strategija, indikatora i modela prepoznavanja. Ova aktivnost će aktivno doprineti širenju postojećih znanja, sposobnosti i vještina. S obzirom da u BiH nema modela priznavanja, strategije i internacionalizacije, njihov razvoj i implementacija bit će ključni za proces poboljšanja i internacionalizacije u BiH, kao i proces priznavanja kvalifikacija. Ova radionica je doprinos drugim aktivnostima unutar ovog WP-a. Osnovni inputi za ovu aktivnost su prenošenje iskustava partnera EU partnerima iz BiH i volja partnera iz BiH da steknu dodatna znanja i vještine. Kvalitetni materijali za obuku koje nude partneri iz EU će biti veoma važan faktor. Pokazatelji napretka će se odraziti na broj učesnika i kvalitetan završni izvještaj. Stepen napretka učesnika biće utvrđen putem popunjenog upitnika na kraju seminara, koji će takođe pomoći da se identifikuju sve oblasti poboljšanja za naredni događaj. Radionica će trajati pet radnih dana. Svi partneri će učestvovati na ovom događaju. Lider WP-a je odgovoran za komunikaciju između partnera i cjelokupnu organizaciju radionice. Procjena ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja i vijesti. Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i uspješnu implementaciju aktivnosti.

Type: Training material, Event, Report

Due date: 16-05-2016