1.4 SWOT ANALIZA ZA SVE PARTNERE O INTERNACIONALIZACIJI I MEHANIZMU PRIZNAVANJA


Nakon popunjavanja upitnika u aktivnosti 1.3., ova aktivnost ima za cilj definisanje SWOT analize za sve partnere iz BiH (13 partnera). Partneri EU će razviti posebnu SWOT analizu za svakog partnera iz BiH, koji bi trebao biti ulaz za sve druge radne pakete. Stoga je cilj da na osnovu analize trenutnog stanja internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija definišu institucionalne snage, slabosti, spoljne mogućnosti i nedostatke za svakog partnera iz BiH. Na osnovu detaljne SWOT analize, biće moguće uraditi SWOT analizu za entitete, kao i za cijelu zemlju. S obzirom na to da takva analiza nikada nije napravljena, oni predlažu da se doprinese upotrebi partnera iz BiH u Strategiji mobilnosti EHEA u 2020. godini i Lisabonskoj konvenciji o priznavanju. Ovo će se postići aktivnim uključivanjem partnera iz BiH u EHEA.

Ulaz za ovu aktivnost su popunjeni upitnici u aktivnostima 1.3. Indikatori napretka ove aktivnosti će se odražavati u ukupnom broju SWOT dokumenata, broju prednosti, slabosti, prilika i nedostataka za svakog partnera posebno i uopšte, kao i kvalitetne izrade završnog izvještaja.

S obzirom na složenost planiranih aktivnosti od ukupno 17 radnih dana, za ovu aktivnost angažovani su samo partneri iz EU. Procjena ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja i vijesti. Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i uspješnu implementaciju aktivnosti.

Type: Report

Due date: 15-04-2016