1.3 IMPLEMENTACIJA SAMOOCJENJIVANJA U BIH


Cilj ove aktivnosti je implementacija razvijenog upitnika unutar aktivnosti 1.2. Kroz ovu aktivnost biće identifikovano sadašnje stanje univerziteta u BiH, ministarstava, Agencije za akreditaciju i Centra za informisanje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u smislu internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija, u skladu sa definisanim pravilima unutar aktivnosti 1.2. Završetak upitnika će biti obaveza svih partnera iz BiH, isključujući partnere iz EU. Ova aktivnost će obezbijediti jasnu identifikaciju ključnih oblasti svih partnera koji zahtevaju reformu i poboljšanje kvaliteta. Rezultati popunjenog upitnika biće automatski skupljeni odmah nakon njihovog popunjavanja od strane partnera.

Osnovni input za ovu aktivnost je dobro dizajniran upitnik u aktivnostima 1.2. Pokazatelji progresa za ovu aktivnost su kreirani upitnik, broj poslatih e-mailova, broj primljenih odgovora i kvalitet završnog izvještaja o realizovanim aktivnostima.

Kroz upitnik o napretku učesnika na kraju aktivnosti vrši se procjena napretka učesnika.

Trajanje ove aktivnosti je ukupno pet radnih dana za svaku partnersku instituciju. Upitnik će biti upućen svim univerzitetima u BiH i drugim partnerima (P12 centri, ministarstva i agencije), isključujući partnere iz EU.

Procjena ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja i vijesti.

Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i uspješnu implementaciju aktivnosti. Rezultati upitnika će biti dostupni svim projektnim partnerima, jer će biti objavljeni na web portalu projekta.

Type: Report

Due date: 15-02-2016