1.1 ANALIZA TEKUĆE SITUACIJE O INTERNACIONALIZACIJI I MEHANIZMI PRIZNAVANJA


Cilj ove aktivnosti je da stekne opšti utisak o trenutnom stanju stvari u pogledu mehanizama za internacionalizaciju i priznavanje na nacionalnom i entitetskom nivou. U vezi s tim, biće važno steći utisak sa nivoa svih partnerskih univerziteta u BiH. Svi partneri treba da pruže jasan pregled trenutne situacije u pogledu kvalitativnih i kvantitativnih mjera o stanju internacionalizacije i mehanizama priznavanja. Ova aktivnost će pružiti približan pregled trenutne situacije. Naglasak će biti na razmjeni iskustava i korisnih praksi sa partnerima iz EU. Početne aktivnosti će biti urađene od strane osoblja, koje treba da predstave trenutno stanje svojih institucija i njihovu sposobnost da shvate evropski kulturni kontekst.

Kroz ovaj seminar biće napravljena inicijalna uporedna analiza između partnera projekta.

Ova aktivnost će se odvijati kroz seminar u Banja Luka u instituciji lidera radnih paketa. Ukupno trajanje aktivnosti je četiri dana i predviđeno je da svi projektni partneri prisustvuju seminaru.

Procjena napretka četvorodnevnog seminara biće sprovedena kroz upitnik, kao i identifikacija područja za poboljšanje kvaliteta sljedećeg događaja.

Pokazatelji napretka će se odraziti na broj učesnika, broj održanih prezentacija, i broj / kvalitet završnog izvještaja. Širenje svega navedenog će se obavljati putem izvještavanja o implementaciji u matičnim ustanovama uglavnom putem predviđenog web portala projekta, izvještaja i vijesti. Lider ovog WP će biti odgovoran za aktivnosti koordinacije i kontrole.

Type: Event, Report

Due date: 16-12-2015