News


Priznavanje stranih kvalifikacija i implementacije Lisabonske konvencije o priznavanju u Bosni i Hercegovini

Detaljna i sistematska analiza zakonodavstva i prakse u postupcima priznavanja, stanje primjene Lisabonske konvencije o priznavanju u BiH i preporuke za poboljšanje pokrivaju postojeća zakonodavstva (Republika Srpska, deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt BiH) u vezi sa priznavanjem stranih visokoškolskih kvalifikacija, uključujući pristup procjeni, kriterijumima i procedurama, rokovima, žalbi, terminu "značajnih razlika". Dokument takođe predstavlja glavne izazove koje treba prevazići i ciljeve koje treba postići kako bi se priznanje u potpunosti uskladilo sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju.

Informacije o ovoj temi možete pogledati ovdje.